بفرما شمال

گلستان – شهرستان بندرگز – خیابان ۲۰ متری – نبش کوچه معلم ۱۰
۰۱۷۳۴۳۶۰۴۱۵
۰۹۱۹۹۸۷۶۹۱۱
ساعت تماس ۹ الی ۱۳ و ۱۶ الی ۲۰